Özel Amaçlı Deprem Ağları

Güncellenmekte olan bilgi, çok yakında paylaşılacaktır. Lütfen kısa zaman sonra tekrar ziyaret ediniz.

Antakya Havzası Kuvvetli Deprem Yer Hareketini İzleme Sistemi

Amik Ovasının da içinde kaldığı Hatay İli sınırları içerisinde olan bu proje ile Doğu Anadolu Fay Hattında meydana gelen depremler incelenmektedir. Son yüzyılda Hatay’da meydana gelmiş en büyük deprem 5.7 büyüklüğündedir.

Horizontal Tabs

Hava Harp Okulu Kısa Açıklıklı Deprem İzleme Sistemi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından Ağustos 2013 yılında İstanbul Yeşilyurt Hava Harp Okulu yerleşkesinin bahçesine 22 ivme ölçer ve 66 kanallı üç sayısallaştırıcıdan oluşan sistem kurulmuştur.

Kurulan bu sistemin 14 ivme ölçeri sahil şeridine paralel diğer 7 ivme ölçeri ise sahil şeridine dik biçimde belirli aralıklarla konumlandırılmıştır.

Horizontal Tabs

Düşey Deprem Ağları

Horizontal Tabs

Bodrum Yarımadası Kuvvetli Yer Hareketi İzleme Sistemi

Bodrum yarımadası turizm açısından ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesidir. Son yıllarda görülen yapılaşmadaki artış beraberinde nüfus artışını da tetikleyerek Bodrum’un sürekli genişlemesine neden olmaktadır. Fakat yarımadanın içinde bulunduğu bölge, ülkemizin deprem açısından en aktif coğrafik bölgelerinden bir tanesinin içinde yer almaktadır.

Bodrum yarımadasını etkileyebilecek birçok deprem kaynağı bulunmaktadır. Milas-Söke Fayı, Ula-Ören fayı, Gökova Grabeni, Datça yarımadasında bulunan faylar, Helenik-Volkanik yayın doğu kısmı sayılabilir. Bu zonlardan en etkilisi ise Bodrum’a yakınlığı açısından Gökova graben sistemidir. Bölgede son yıllarda Gökova Körfezi deprem etkinliği oldukça dikkat çekmektedir. Bu bölgeden kaynaklanacak hareketliliğin tespiti ve deprem verilerinin elde edilmesi için toplam 5 adet kuvvetli deprem yer hareketi izleme cihazından oluşan bir sistem Bodrum yarımadasında 27 Mayıs - 02 Haziran 2015 tarihleri arasında kurulmuş ve cihazlardan Deprem Mühendisliği Anabilim dalı gerçek zamanlı veri akışı sağlanmıştır.

Elde edilen verilerden, hem bölgesel mühendislik uygulamalara hem de bilimsel çalışmalara kaynak olacak veri tabanı oluşturulacaktır. Bununla birlikte, yarımadada zemin büyütme ve sismik soğrulma değerlerinin hesaplanmasının yanında 2011 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlatılan “Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemleri Tasarısı” raporunda öngörülen kümülatif mutlak hız (CAV) eşik seviye değerlerinin de belirlenmesine çalışılacaktır.

Bu araştırmadan ortaya çıkacak sonuçlar; Bodrum yarımadasında acil müdahale ve erken uyarı sistemi gibi deprem zararlarını azaltmaya dönük bütün çalışmalara ve projelere katkıda bulunacaktır.

Horizontal Tabs

Çanakkale Kuvvetli Yer Hareketi Ağı

Çanakkale ilini etkileyecek, il sınırları içinden ve çevresinden geçen (Kuzey Anadolu Fay Zonu, Çan-Biga Fay Zonu, Edremit Fay Zonu vb.) birçok fay sistemleri bulunmaktadır.

Bu faylardan kaynaklanacak hareketliliğin tespiti ve deprem ivme verilerinin elde edilmesi amacıyla 6 adet kuvvetli deprem yer hareketi izleme cihazlarından oluşacak bir sistem, 24-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Çanakkale’de kurulmuş ve cihazlardan, B.Ü.K.R.D.A.E - Deprem Mühendisliği Anabilim Dalına gerçek zamanlı veri akışı sağlanmıştır. Elde edilen veriler, hem bölgesel mühendislik uygulamalara hem de bilimsel çalışmalara kaynak olacak veri tabanını oluşturmaktadır.

Horizontal Tabs

Datça Kuvvetli Yer Hareketi Ağı

test

Tekirdağ Kuvvetli Yer Hareketi Ağı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde üç adet kuvvetli yer hareketi kayıtçısı Tekirdağ şehir merkezine yerleştirilmiştir. . Bu istasyonlardan 3G modemler vasıtasıyla gerçek zamanlı gelen veriler hem Belediye Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı hem de Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından görüntülenmekte ve izlenmektedir. 

Horizontal Tabs